Úvod

Územie sninského regiónu sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska, v najvýchodnejšej časti Prešovského kraja. Severnú hranicu regiónu Snina tvorí štátna hranica s Poľskom a východnú hranica s Ukrajinou. Z juhu susedí s okresom Sobrance, zo západu s okresom Humenné.

Z prírodných daností má územie regiónu Snina bohatý potenciál.

Medzi najznámejšie patrí CHKO Východné Karpaty. Jej najhodnotnejšie časti sú základom biosférickej rezervácie Východné Karpaty. UNESCO ju v roku 1993 zriadilo  k plneniu programu človek a biosféra. Rozprestiera sa na rozlohe 40 601 ha. Spolu so  zriadenými biosférickými rezerváciami v priľahlých územiach Poľska a Ukrajiny tvorí medzinárodnú biosférickú rezerváciu Východné Karpaty o rozlohe  165 000 ha.

V  roku  1997  vláda  SR  vyhlásila  CHKO  Východné  Karpaty za NP Poloniny (o rozlohe 29 805 ha s ochranným pásmom 10 973 ha), ktorý je zároveň najvýchodnejšie položeným národným parkom na Slovensku. Najzachovalejšie časti Východných Karpát sú chránené ako národné  prírodné rezervácie, ku ktorým sa zaraďuje NPR Stužica, Rožok, Riaba skala, Pľaša, Hávešová, Stinská, Pod Ruským,  prírodné rezervácie Bahno, Borsučiny, Bzana, Gazdoráň, Hlboké, Hrúnok, Ruské, Slatina pod Stinskou, Stružnická dolina, Šípkova, Udava, Uličská ostrá a jedna prírodná pamiatka Ulička.  

V južnej časti regiónu Snina sa nachádza CHKO Vihorlat. Pohorie Vihorlatu je pozostat-kom vulkanickej činnosti na našom území. Spolu so Sninským kameňom (1005 m n. m.) sú vyhľadávanou turistickou lokalitou, ktorá dominuje nad Horným Zemplínom. Nachádza sa tu celý rad prírodných rezervácií. Najväčšie sú v Humenských vrchoch tvoriacich južné ohraničenie okresu. Sú charakteristické teplomilnými spoločenstvami na vápencoch a dolomitoch - NPR Humenská, Humenský Sokol. Nachádzajú sa tu tiež nesprístupnené jaskyne, tvoriace pozostatky krasovej činnosti.

Celé územie regiónu Snina je popretkávané hustou sieťou turistických a náučných chodníkov a cyklotrás. Otvorenie sezónnych hraničných priechodov v Osadnom a na Ruskom Sedle poskytuje potencionálnym návštevníkom široké možnosti.

Okrem prírodných daností je územie regiónu Snina bohaté na kultúrno-historický potenciál.

Medzi vyhľadávané historické pamiatky patria - drevené kostolíky (cerkvi) z 18. storočia, ktoré predstavujú vrchol ľudovo-umeleckej architektonickej tvorby. Sú prejavom majstrovstva miestnych ľudových tvorcov, ich veľkého umeleckého cítenia a zmyslu pre vzájomnú harmóniu s okolitým prostredím. Ich spoločným znakom je originalita a vysoká úroveň technického a umeleckého stvárnenia.  Medzi najviac vyhľadávanými patria drevené kostolíky v obci Uličské Krivé, Topoľa, Ruský Potok, Hrabová Roztoka, Kalná Roztoka, Šmigovec.

Okrem spomínaných skutočností je územie regiónu Snina bohaté na vojenské a židov-ské cintoríny z oboch svetových vojen a tiež na kultúrno-spoločenské podujatia. V priebehu uplynulých rokov vzrástol aj počet rôznych festivalov, osláv, turistických atrakcií a pod.

V meste Snina pôsobí Galéria Andrej Smolák. Galéria organizuje výstavy slovenských klasikov (M. Benku, Ľ. Fullu, M. A. Bazovského, P. J. Kerna, C. Majerníka...) a súčasných slovenských i zahraničných umelcov. Od roku 1993 organizuje taktiež medzinárodné výtvarné festivaly a v r. 2002 začala budovať galériu monumentálnej sochárskej tvorby.
     
Medzi zaujímavú atraktivitu, ktorá sa nachádza v obci Kolonica v regióne Snina, je Astronomické observatórium na Kolonickom sedle. Toto observatórium predstavuje ucelený  pozorovací  komplex,  vybavený  ďalekohľadom  s  priemerom  hlavného  zrkadla 1 meter – Vihorlatský národný teleskop. Je to v súčasnosti najväčší astronomický ďalekohľad na Slovensku. Ďalekohľad má vidlicovú montáž a modifikovaný Argunov-Faščevského optický systém. Bol inštalovaný v roku 2002  v spolupráci s Odeským observatóriom. Využitie ďalekohľadu je smerované hlavne v oblasti stelárnej astronómie formou účasti v národných a medzinárodných pozorovacích programoch. Astronomické observatórium na Kolonickom sedle je vysunutým pozorovacím strediskom Vihorlatskej hvezdárne v Humennom.

Región Snina má významný potenciál na privítanie domácich a zahraničných návštevníkov. Napriek tomu, že jeho odľahlosť v rámci Slovenska sa odráža aj v obmedzenom ekonomickom regionálnom rozvoji, má to aj svoje výhody. Hlavne v obrovskej ploche nedotknutej prírody a kultúrnych atrakcií vzhľadom k tomu, že región nezažil priemyselný a návštevnícky tlak.